Đăng ký sử dụng với đơn vị mới(Register to use with new unit)

Viết hoa có dấu (Capitalize with accents).
Đặt tên tài khoản ngắn gọn dễ nhớ (Make your account name short and easy to remember).
Sử dụng đúng số điện thoại của bạn để xác nhận (Use your correct phone number for confirmation)
Email xác nhận và liên hệ